خسارت پرندگان معمولا در انواع محصولات کشاورزی، در مزارع ، باغات وانبارها دیده میشود. بطورکلی، این خسارتها درتمام مراحل کاشت، داشت، برداشت وپس ازبرداشت وبه روشهای متنوعی نظیر تغذیه از دانه، گیاهچه، برگ، میوه وجوانه وهمچنین محصولات انباری ایجادمیشوند.

بعلت خسارت فوق العاده پرندگان درمحصولات مختلف دراغلب کشورهای جهان، امروزه مسئله مبارزه باآنها یکی از برنامه های مهم بین المللی است. با درنظر گرفتن حمله دسته های بزرگ این پرنده که تعدادآنها دریک ناحیه ممکن است به صدهزار وگاهی میلیونها برسد، اهمیت این خسارت از نظر اقتصادی درمناطق موردنظرمعلوم میشود.

 

جلوگیری از حمله پرندگان مهاجم به محصولات کشاورزی

 

برخی از روشهای ایجاد خسارت پرندگان عبارتند از: 

درمرحله کاشت، پرندگانی نظیر کلاغ، باقرقره وکبوتر، از بذور تازه کاشته شده محصولاتی مثل غلات تغذیه میکنند.

درمرحله گیاهچه، درمحصولاتی مثل کلزا وآفتابگردان، خسارت پرندگانی مانند چکاوکها باعث کاهش سطح سبز حتی گاهی تا 50% میگردد. کلاغ نیز گاهی ریشه گیاهان نورسته را ازخاک خارج کرده ومیخورد.

هنگام رسیدن دانه محصولاتی نظیرآفتابگردان، ذرت وگندم، دربرخی مناطق گنجشکها، زردپره ها وکبوترها بعلت تغذیه ازدانه معمولاخسارت قابل توجه واردمیکنند. میزان خسارت در مرحله خمیری دانه درگندم گاهی بیش از25% ودرآفتابگردان خیلی بیشتروکاملااقتصادی است. تغذیه از میوه درمحصولاتی همچون انگور، گیلاس، خرما، انجیر ،سیب، گلابی، انار، زردآلو وخرمالو، توسط پرندگانی مثل گنجشک وکلاغ باعث ایجادخسارت اقتصادی وعمده بخصوص ازنظر کیفی وکاهش بازارپسندی میگردد. علاوه براین، به ارقام پوست نازک بادام نیزغالبا خسارت زیادی واردمیشود. البته، بدیهی است که دردرختان غیرمثمری مانند کاج وسرو نیز پرندگانی مثل طوطی باکندن غلاف میوه وتغذیه از بذر باعث خسارت میگردند. ضمنا، معمولا همیشه خسارت این پرندگان برروی میوه زرعتهایی مثل خربزه، هندوانه، خیار و... قابل توجه میباشد.

یکی دیگراز خسارتهای پرندگان، لگدکوب شدن برگها، جوانه ها وگیاهچه ها در مزارع آبی میباشدکه گاهی توسط غازها، اردکها و... که درهنگام آبیاری درمزارعی مثل برنج وگندم راه میروند ایجاد میشود.

ایجاد خسارت در سیلوها، انبارهای بسته ویا روباز غلات، یکی دیگراز روشهای مهم خسارتزایی پرندگان است.

 

روشهای مبارزه: 

باتوجه به موارد فوق ،بطورکلی، روشهای مناسب مبارزه با پرندگان را میتوان بشرح زیر تقسیم بندی نمود: 

1- مبارزه بیولوژیک 

2- مبارزه فیزیکی و مکانیکی

3- مبارزه زراعی    

4- مبارزه شیمیایی البته، لازم به یادآوری است که بهترین روش، کنترل تلفیقی یعنی استفاده از دویاا چناد روش مناسب ازبین روشهای زیر میباشد.

 

1- مبارزه بیولوژیک: 

استفاده ازدشمنان طبیعی(مبارزه بیولوژیک) یکی از روشهای کنترل پرندگان است که همواره موردتوجه بوده ودر برخی مناطق میتواند تاثیر خوبی داشته باشد. این روش درساالیان اخیار ،بخصوص دربرخی کشورها مثل آفریقا موردتوجه بوده است.

ازبین انواع دشمنان طبیعی مختلف ، برای مبارزه با پرندگان عمدتا از شکارچی ها (پرداتورها) استفاده میشود.

 

2- مبارزه فیزیکی و مکانیکی: 

این مبارزه باتوجه به شرایط موجود به چندروش انجام میشودکه عبارتند از :

2-الف- خراب کردن لانه 

2-ب- گرفتن با تور

2-پ- تله گذاری 

2-ت- استفاده از وسایل ترساننده و منع کننده 

2-ت-1- استفاده از وسایل وروشهای سمعی (شنیداری) : 

این روشها شامل ایجاد سروصدا به هر نحو ممکن است تا باعث وحشت پرنده و گریز آن از محل شوند.

 

2-ت-2- استفاده از وسایل وروشهای بصری (دیداری) :

در این روش میتوان با استفاده از وسایل وچیزهاای مختلاف مثال تولیادو ایجااد اشاکال و نوارهای مختلفی که درمعرض دید پرندگان قرارمیگیرند، تاحدودی باعث وحشت وفرار پرنده ازسطح مزرعه یا باغ میشویم. راههای مهم این عمل عبارتند از: 

∗ استفاده از مترسک که ابتدایی ترین این وسائل است.
∗ استفاده از پرچمهای به رنگهای مختلف در روی درختان یا تیرهای چوبی در سطح بااغ ودرهنگام رسیدن محصول.
∗ آویزان کردن بالون های رنگی درنقاط مختلف مزرعه یا باغ.
∗ استفاده از وسایل منعکس کننده نور مثل آینه یا ورقهای آلومینیومی، قوطی خالی کنسرو و... که باعث انعکاس آفتاب میشوند.
∗ قراردادن نامنظم زرورق، نوارهای نایلونی، نوارهای مغناطیسی مثال نوار کاست روی محصول درسطح مزرعه که با نسیم باد حرکت کرده وباعث ترس میشوند.
∗ ساخت و نصب ماکت پرندگان شکاری مانند انواع بازها و شاهین ها با بالهای باز درسطح مزرعه.
∗ یکی از روشهای سنتی دربعضی ازمناطق کشور آویزان کردن کلاغ مرده روی چوب ونصب آن در مزرعه است که باعث گریختن پرندگان همنوع آن میشود.
∗ نصب تله چسبی باعث چسبیدن پاها وبدن پرنده شده وسپس سبب ایجاد ترس ووحشت همنوعان آن خواهدشد.

 

2-ت-3- استفاده از وسایل و روشهای حفاظتی: 

در این روش با استفاده از وسایلی و روشهایی مثل گماردن افراد مراقب،  پهان کاردن تاور درسطح مزرعه و یا نصب شبکه توری در مسیر پرواز گنجشک ها ، مانع از نزدیک شدن پرنده به محصول شویم. پهن کردن توری های ضد پرنده معمولا در مزارع پرارزش ویا مزارع بذری ونیز درختان میوه گران قیمت، بسیار موثرو مقرون به صرفه میباشد.

 

مبارزه زراعی:

استفاده از ابزار، ادوات وعملیات زراعی بنحوی که باعث کنترل عوامل خسارتزا نیز بشود را «مبارزه زراعی» مینامند. ازآنجاکه این روشها بطور معمول در مزارع وباغات انجام میشوند، هم روشهایی سازگار بامحیط وهم روشهایی کم هزینه ومعمولا موثرهستند. بنابراین، در روشهای زراعی با استفاده از مواردی همچون تغییر در سیستمهای کاشت، ارقام مناسب، رعایت مسائل زراعی و... میتوان خسارت پرندگان راکاهش داد.

 

مبارزه شیمیایی:

انجام مبارزه شیمیایی با پرندگان بدلیل خصوصیات و ویژگیهاای رفتااری و بیولوژیکی که دارند، نمیتواند همچون سایرآفات وبصورت گسترده انجام شوند. بعنوان مثال ،بادلیل حلال گوشت بودن پرندگانی نظیرگنجشک و احتمال زیاد آلودگی ومسمومیت انسان ونیز حیوانات اهلی و وحشی، مبارزه شیمیایی با آنها محدودیت زیادی دارد. قادرت پارواز، دامناه انتشاار وسیع، مستقرنشدن وعدم حضور مستمر در مزارع وباغات، قوانین ومقررات زیست محیطی ،و... ازجمله موانعی برای کاربرد سموم ومبارزه شیمیایی هساتند. به همین دلیل معمولا بکاربردن سموم «پرنده کش»  توصیه نمیشود وفقط درجاهایی که حمله پرنده بسیارشدید باشد بطور محدود و لکه ای مورد استفاده قرار میگیرند.

 

 

Разнообразие текстур

 

Anti Bird Net

Fence Net

Shade Net 80%

Shade Net 60%

Shade Net 50%

обзор

Производственная компания "Эксир Сазе Шомал" как крупнейший и наиболее профессиональный производитель пластиковых сеток методом кольцевого плетения ткани, начала свою деятельность в Иране в 1381(2002)   году. В 1393(2014) году, с целью развития новой отрасли, в стране была создана производственная компания "Полимер Бафте Бабол" . Теперь эти две компании с квалифицированным персоналом и двадцатилетним опытом управления сотрудничают вместе, и не только полностью обеспечивают страну данным продуктом, но и экспортируют (как напрямую, так и через посредников) в страны Центральной Азии, Европы и Америки, и в этой области конкурируют с международными компаниями. Ассортимент продукции, изначально представлявший все виды упаковочных мешков, был расширен как качественно, так и количественно. Сейчас продукция включает в себя затеняющие сетки, сетки для строительной безопасности, сетки-заборы, сетки для сбора урожая,  ветрозащитные и противоградовые сетки, сетки от птиц, сетки "Меш" и другие изделия.

Связаться с Нами

Template Design:Websazan