انجیر به دلیل شیرین بودن بسیار مطلوب حشرات بوده و در صورتیکه بدلیل رسیدن ترک بردارد منافذ ورودی مناسبی برای حشرات فراهم می کند که این خود می تواند عاملی برای ترشیدگی میوه باشد. بيماري درايران ناشي از مخمر Hanseniospora osmophila است كه با مگس سركه يا سوسك ميوه انجير از طريق چشم ميوه انجير به داخل آن انتقال مي‌يابد. اين مخمر‌ها باعث ترشيدگي، ايجاد بوي الكل و تغيير رنگ ميوه مي شوند. مگس سرکه و مگس انجیر آفریقایی بر روی 🌳 درختان سر سبز و دارای پوشش خوب و سایه دار، به خصوص درختانی که در طول فصل آبیاری بیش از حد شده اند، فعالیت بسیار زیادی دارند.

توری جمع آوری انجیر و خشک کردن آن

خسارت مگس انجیر آفریقایی در اوایل شهریور ماه (دما 28 درجه) و خسارت مگس سرکه در اواخر شهریور و مهر ماه (دمای 25 درجه) که مصادف با برداشت محصول می باشد مشهود است و رطوبت مورد نیاز جهت فعالیت این آفات رطوبت 45 – 75 درصد می باشد.در این عارضه میوه انجیر مبتلا مزه ترش و بوی تخمیر و گندیدگی شدیدی پیدا کرده و از سوراخ ته آن مایع لزج و زردرنگی خارج می شود و در اکثر مناطق انجیر کاری دیده می شود. عدم آبیاری بیش از حد در طول سال به دلیل کاهش دادن رشد رویشی، تربیت و هرس درختان در فصل ☃ زمستان که این امر باعث افزایش نورگیری و کاهش خسارت میوه به آفت مگس سرکه می گردد، عدم آبیاری در فصل برداشت به منظور کاهش رطوبت در زمان رسیدگی میوه، استفاده از مبارزه رفتاری و تله طعمه ای محتوی پروتئین هیدرولیزات2.5 درصد، استفاده از بقایای میوه مسموم به حشره کش به عنوان طعمه، جمع آوری میوه های آلوده و معدوم نمودن آنها از جمله اقداماتی است که در صورت اجرا کردن در باغات انجیر میزان خسارت این میوه را به شدت کاهش خواهد داد.سم پاشی و استفاده از کارت زرد باعث پائین آمدن میزان خسارت می شود.

 

ترشیدگی انجیر

 

شانکر انجیر

بیماری بیشتر در انجیرهایی دیده می‌شود، که نیاز به هرس شدید دارند. درایران شانکر انجیر در استهبانات فارس دیده شده است. بیماری ناشی از Diaporthe cinerascens (آنامورف: Phomopsis cinerascens) است. دراثر حمله قارچ روی شاخه‌ها شانکر ایجاد می‌شود و شاخه‌ها پژمرده و دچار زوال تدریجی می گردند. آلودگی از محل هرس شروع می‌شود ومعمولاَ درفصل بارانی صورت می‌گیرد. 🍄 قارچ درسال اول آلودگی تغییر رنگ را روی شاخه ایجاد می‌کند و بتدریج طی 4-3 سال اطراف تنه وشاخه را فرا می‌گیرد. دراثر مقاومت گیاه بافت پینه‌ای اطراف شانکر تشکیل می‌شود. 🍄 قارچ درپینه نفوذ کرده ودرسال بعد فعال می شود. دراثر فعالیت سالانه قارچ دوایر متحدالمرکزی تولید می‌شود. قارچ دو نوع پیکنیدیوسپور تولید می‌کند. نوع α ونوع β که نوع α درایران دیده شده است. اسپورها ازمحل زخمهای ایجاد شده دراثر عوامل طبیعی وفیزیکی ویا حمله حشرات نفوذ می‌کنند.

 

 

کنترل:

بهترین روش کنترل بیماری پیشگیری ازنفوذ 🍄 قارچ درگیاه وباغ است. که شامل: 

.1 تنظیم زمان هرس(هرس همراه با بارندگی نباشد.

.2 تهیه قلمه سالم

.3 معالجه زخمها

.4ضدعفونی ابزار هرس

 

خشک کردن انجیر

 

Разнообразие текстур

 

Anti Bird Net

Fence Net

Shade Net 80%

Shade Net 60%

Shade Net 50%

обзор

Производственная компания "Эксир Сазе Шомал" как крупнейший и наиболее профессиональный производитель пластиковых сеток методом кольцевого плетения ткани, начала свою деятельность в Иране в 1381(2002)   году. В 1393(2014) году, с целью развития новой отрасли, в стране была создана производственная компания "Полимер Бафте Бабол" . Теперь эти две компании с квалифицированным персоналом и двадцатилетним опытом управления сотрудничают вместе, и не только полностью обеспечивают страну данным продуктом, но и экспортируют (как напрямую, так и через посредников) в страны Центральной Азии, Европы и Америки, и в этой области конкурируют с международными компаниями. Ассортимент продукции, изначально представлявший все виды упаковочных мешков, был расширен как качественно, так и количественно. Сейчас продукция включает в себя затеняющие сетки, сетки для строительной безопасности, сетки-заборы, сетки для сбора урожая,  ветрозащитные и противоградовые сетки, сетки от птиц, сетки "Меш" и другие изделия.

Связаться с Нами

Template Design:Websazan