Exirsaz

توری شبکه سایبان چیست و چه مزایایی دارد ؟

یک نوع شیوه نوین تولید در کشاورزی میباشد که با استفاده از پوششهای خاصی( از قبیل سایه اندازها، توریهای ضد تگرگ، توریهای ضد حشرات، پوششهای باد شکن و ... ) نسبت به کنترل یک یا چند عامل از عوامل محیطی زنده و غیر زنده موثر در تولید محصولات کشاورزی و باغبانی، باعث جلوگیری از تبخیر و تعرق وکاهش مصرف آب و جلوگیری از ایجاد خسارت و در نتیجه افزایش کمی و کیفی محصول میگردد. سایبان در باغبانی در کنار کشتهای گلخانه ای و زیر مجموعه باغبانی محافظت شده طبقه بندی میگردد و متشکل از یک سازه ( ستونها، بستها، گیرهها و کابلها ) و پوشش توری میباشد که بر اساس منطقه، نوع کاربری و هدف کاربرد، طراحی و تیپهای مختلفی را شامل میگردد. ... ادامه مطلب